Algemene ledenvergadering zaterdag 18 maart 2023

Zoals eerder aangekondigd zal de ALV plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2023 om 10:00 uur in de multifunctionele ruimte van het zwembad (50m-bad) De Warande in Oosterhout. Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn en hun stem te laten horen.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de ALV meer algemeen in te steken, zodat de afdelingen op een gepast moment binnen de betreffende afdeling meer toelichting kunnen geven op de afdeling specifieke aangelegenheden, zoals terugblik voorgaand jaar, beleid van de afdeling richting de toekomst en bijvoorbeeld het bekendmaken van de vrijwilliger van het jaar. Op die manier hopen we de ALV binnen een afzienbaar tijdsbestek te kunnen afronden.

Na afloop zal er gelegenheid zijn voor een kop koffie/thee in De Brasserie om nog even na te praten.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 16 juli 2022

3. Jaarverslag Bestuur 2022 en vooruitzicht 2023
a.) Jaarverslag van de secretaris
b.) Bestuursverkiezing

4. Financieel verslag over 2022 & begroting 2023
a.) Realisatie (incl. Balans) 2022
b.) Begroting 2023
c.) Vaststellen contributie
d.) Ledenadministratie
e.) Verslag kascontrole commissie

5. Jaarverslagen afdelingen
a.) Wedstrijdzwemmen (WZC)
b.) Waterpolo (WPC)
c.) Zwemopleidingen (ZOC)

6. Overig
a.) Update huishoudelijk regelement

7. Afsluiting

Een digitale kopie van het (concept) jaarverslag zal vanaf maandag 13 maart op te vragen zijn bij de Secretaris van de vereniging (secretaris@ozpcdewarande.nl).